MP Holding, a.s.


k navigaci

Oznámení o konání VH

OZNÁMENÍ  O  KONÁNÍ   ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

V Boskovicích dne 23.5.2018 

Statutární ředitel akciové společnosti MP Holding, a.s., sídlo: Boskovice, Hradní 6, okres Blansko, PSČ 680 01, IČO: 499 68 394, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. B, vl. 5980, svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 25. 6. 2018 od 10:00 hod. v sídle společnosti na adrese Boskovice, Hradní 6, okres Blansko, PSČ 680 01.

Program řádné valné hromady:

 1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti. 
 2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, 2 ověřovatelů zápisu a 2 osob pověřených sčítáním hlasů).
 3. Projednání řádné účetní závěrky za rok 2017 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2017 a části nerozděleného zisku minulých let, výroční zprávy a zprávy statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017.
 4. Projednání stanoviska správní rady k řádné účetní závěrce za rok 2017 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2017  a části nerozděleného zisku minulých let a zprávy auditora o auditu řádné účetní závěrky společnosti za rok 2017 a zprávy správní rady ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.
 5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2017 a části nerozděleného zisku minulých let.
 6. Projednání písemné zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (zpráva o vztazích mezi propojenými osobami).
 7. Závěr valné hromady.  

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem nebo prostřednictvím zákonného zástupce. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Valné hromady se mohou účastnit všichni akcionáři společnosti, statutární ředitel, členové správní rady a oprávnění zástupci akcionářů. Zástupce právnické osoby se prokazuje občanským průkazem a originálem výpisu z obchodního rejstříku, není-li statutárním orgánem, také speciální plnou mocí s úředně ověřeným podpisem, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách. V případě, že je akcionář na valné hromadě zastoupen zástupcem, akcionář nemá právo být na valné hromadě osobně přítomen. Předseda valné hromady má právo dle své úvahy připustit účast hostů či osob zajišťujících organizaci valné hromady na jednání valné hromady.

Plné moci a výpisy z obchodního rejstříku budou ponechány v originálech společnosti.

Výdaje spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám.

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady od 09:30 hod.

V souladu s § 407 odst. 1 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) pozvánka na valnou hromadu obsahuje návrh usnesení valné hromady včetně zdůvodnění, a to následovně: 

Bod č. 2 pořadu jednání valné hromady

Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, 2 ověřovatelů zápisu a 2 osob pověřených sčítáním hlasů)

Statutární ředitel akciové společnosti MP Holding, a.s., navrhuje valné hromadě, aby přijala následující usnesení:

Valná hromada volí orgány valné hromady takto:

 • předseda valné hromady: JUDr. Iva Jonášková, člen správní rady
 • zapisovatel: Hugo Mensdorff – Pouilly, člen správní rady,
 • ověřovatelé zápisu: Dominik Božek, statutární ředitel, a JUDr. Iva Jonášková, člen správní rady
 • sčitatelé: Ing. Darina Špačková, ekonom společnosti  a JUDr. Iva Jonášková, člen správní rady

Zdůvodnění:

Statutární ředitel navrhuje výše uvedené osoby v souladu s § 422 ZOK a bodem 13.6 stanov, dle nichž valná hromada volí předsedu, zapisovatele, 2 ověřovatele zápisu a 2 osoby pověřené sčítáním hlasů.

Bod č. 5 pořadu jednání valné hromady

Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2017 a části nerozděleného zisku minulých let

Statutární ředitel akciové společnosti MP Holding, a.s., navrhuje valné hromadě, aby přijala následující usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za r. 2017 v předloženém znění.

Valná hromada dále schvaluje návrh statutárního ředitele na rozdělení zisku za rok 2017 ve výši 38.266.754,39 Kč takto:

Převod části zisku za období 2017 na účet nerozděleného
zisku minulých let:

33.250.754,39  Kč    

Převod části zisku za období 2017 bude jako dividenda ve
výši 57.000,- Kč (před zdaněním) na akcii rozdělena
akcionářům společnosti, kteří vlastní
akcie k dnešnímu dni, a to formou bankovního převodu na
bankovní účty, které jsou uvedeny v seznamu
akcionářů. Dividenda je splatná do 3 měsíců od schválení
účetní závěrky.

5.016.000,00  Kč

Zdůvodnění:

Statutární ředitel navrhuje přijetí výše uvedeného usnesení v souladu s § 348, § 421 odst. 2 písm. g) ZOK a bodem 10.2  písm. f) a g) stanov, dle nichž do působnosti valné hromady náleží rozhodování o schválení řádné, mimořádné, mezitímní nebo konsolidované účetní závěrky. V souladu s bodem 22.4 stanov uvádí statutární ředitel následující informace z účetní závěrky:

  

Aktiva celkem                       963.792,- tis. Kč.                 

Dlouhodobý majetek            820.075,- tis. Kč                   Oběžná aktiva          143.399,- tis. Kč 

Ostatní aktiva                              318,- tis. Kč

Vlastní kapitál                       911.948,- tis. Kč                   Cizí zdroje                  51.831,-tis. Kč

Ostatní pasiva                                13,- tis. Kč                                 

Výnosy                                 146.715,- tis. Kč                   Náklady                   108.448,- tis. Kč 

 

Výsledek hospodaření za účetní období po zdanění: 38.267- tis. Kč

Návrh na výplatu dividend ve výši 57.000,- Kč na akcii.   

Veškeré listiny dotčené v textu této pozvánky jsou akcionářům k dispozici k nahlédnutí ve lhůtě 30 dnů přede dnem konání valné hromady společnosti vždy v pracovní dny v době od 9:00 hod. do 15:00 hod. a po telefonické dohodě (tel. číslo: 516 454 512) se statutárním ředitelem společnosti na adrese Boskovice, Hradní 6, okres Blansko, PSČ 680 01. Akcionář má právo vyžádat si zaslání dokumentů, které jsou k dispozici k nahlédnutí, na jím udanou adresu, a to na své náklady a na své nebezpečí.

Statutární ředitel společnosti
MP Holding, a.s.
Dominik Božek


MP Holding, a.s.

Hradní 6
680 01 Boskovice

Tel: +420 516 454 418
Fax: +420 516 454 605
Email: info@mpholding.cz
IČ: 49968394
DIČ: 49968394

MP Holding, spol. s r.o. - English MP Holding, spol. s r.o. - Deutsch MP Holding, spol. s r.o. - P?????? MP Holding, spol. s r.o. - Français MP Holding, spol. s r.o. - Espanol MP Holding, spol. s r.o. - Italiano MP Holding, spol. s r.o. - Slovensky MP Holding, spol. s r.o. - Polski