MP Holding, a.s.


k navigaci

Oznámení

 

 

V Boskovicích dne 24.5.2018

 

OZNÁMENÍ  O  KONÁNÍ   ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

 

Statutární ředitel akciové společnosti MP Holding, a.s., sídlo: Boskovice, Hradní 6, okres Blansko, PSČ 680 01, IČO: 499 68 394, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. B, vl. 5980,

svolává řádnou valnou hromadu společnosti,

která se bude konat dne 28. 6. 2019 od 10:00 hod. v sídle společnosti na adrese Boskovice, Hradní 6, okres Blansko, PSČ 680 01.

Program řádné valné hromady:

1.      Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti.  
2.      Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, 2 ověřovatelů zápisu a 2 osob pověřených sčítáním hlasů).  
3.      Projednání řádné účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2018 a části nerozděleného zisku minulých let, výroční zprávy a zprávy statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018.
4.      Projednání stanoviska správní rady k řádné účetní závěrce za rok 2018 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2018  a části nerozděleného zisku minulých let a zprávy auditora o auditu řádné účetní závěrky společnosti za rok 2018 a zprávy správní rady ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.
5.      Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2018 a části nerozděleného zisku minulých let.
6.      Projednání písemné zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (zpráva o vztazích mezi propojenými osobami).
7.      Závěr valné hromady.  
 

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem nebo prostřednictvím zákonného zástupce. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Valné hromady se mohou účastnit všichni akcionáři společnosti, statutární ředitel, členové správní rady a oprávnění zástupci akcionářů. Zástupce právnické osoby se prokazuje občanským průkazem a originálem výpisu z obchodního rejstříku, není-li statutárním orgánem, také speciální plnou mocí s úředně ověřeným podpisem, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách. V případě, že je akcionář na valné hromadě zastoupen zástupcem, akcionář nemá právo být na valné hromadě osobně přítomen. Předseda valné hromady má právo dle své úvahy připustit účast hostů či osob zajišťujících organizaci valné hromady na jednání valné hromady.


Plné moci a výpisy z obchodního rejstříku budou ponechány v originálech společnosti. 

Výdaje spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám.

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady od 09:30 hod.

V souladu s § 407 odst. 1 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) pozvánka na valnou hromadu obsahuje návrh usnesení valné hromady včetně zdůvodnění, a to následovně:

 

Bod č. 2 pořadu jednání valné hromady 

Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, 2 ověřovatelů zápisu a 2 osob pověřených sčítáním hlasů)

Statutární ředitel akciové společnosti MP Holding, a.s., navrhuje valné hromadě,

aby přijala následující usnesení:

Valná hromada volí orgány valné hromady takto:

-          předseda valné hromady: JUDr. Iva Jonášková, člen správní rady

-          zapisovatel: Hugo Mensdorff – Pouilly, člen správní rady,

-          ověřovatelé zápisu: Dominik Božek, statutární ředitel, a JUDr. Iva Jonášková, člen správní rady

-          sčitatelé: Ing. Darina Špačková, ekonom společnosti  a JUDr. Iva Jonášková, člen správní rady

Zdůvodnění:

Statutární ředitel navrhuje výše uvedené osoby v souladu s § 422 ZOK a bodem 13.6 stanov, dle nichž valná hromada volí předsedu, zapisovatele, 2 ověřovatele zápisu a 2 osoby pověřené sčítáním hlasů.

Bod č. 5 pořadu jednání valné hromady

Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2018 a části nerozděleného zisku minulých let
Statutární ředitel akciové společnosti MP Holding, a.s., navrhuje valné hromadě,

aby přijala následující usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za r. 2018 v předloženém znění.

Valná hromada dále schvaluje návrh statutárního ředitele na rozdělení zisku za rok 2018 ve výši 12.108.362,25 Kč takto:

Převod části zisku za období 2018 na účet nerozděleného

zisku minulých let:

7.092.362,25  Kč    

Převod části zisku za období 2018 bude jako dividenda ve

výši 57.000,- Kč (před zdaněním) na akcii rozdělena

akcionářům společnosti, kteří vlastní

akcie k dnešnímu dni, a to formou bankovního převodu na

bankovní účty, které jsou uvedeny v seznamu

akcionářů. Dividenda je splatná do 3 měsíců od schválení

účetní závěrky.

5.016.000,00  Kč

 

Zdůvodnění:

 

Statutární ředitel navrhuje přijetí výše uvedeného usnesení v souladu s § 348, § 421 odst. 2 písm. g) ZOK a bodem 10.2  písm. f) a g) stanov, dle nichž do působnosti valné hromady náleží rozhodování o schválení řádné, mimořádné, mezitímní nebo konsolidované účetní závěrky. V souladu s bodem 22.4 stanov uvádí statutární ředitel následující informace z účetní závěrky:


Aktiva celkem                       946.164,- tis. Kč.                  
Dlouhodobý majetek            821.156,- tis. Kč                   Oběžná aktiva          124.676,- tis. Kč  
Ostatní aktiva                              332,- tis. Kč
Vlastní kapitál                       900.678,- tis. Kč                   Cizí zdroje                  45.473,-tis. Kč
Ostatní pasiva                                13,- tis. Kč                                  
Výnosy                                   52.353,- tis. Kč                   Náklady                     40.245,- tis. Kč  
 
Výsledek hospodaření za účetní období po zdanění                         12.108,- tis. Kč
Návrh na výplatu dividend ve výši 57.000,- Kč na akcii.    

Veškeré listiny dotčené v textu této pozvánky jsou akcionářům k dispozici k nahlédnutí ve lhůtě 30 dnů přede dnem konání valné hromady společnosti vždy v pracovní dny v době od 9:00 hod. do 15:00 hod. a po telefonické dohodě (tel. číslo: 516 454 512) se statutárním ředitelem společnosti na adrese Boskovice, Hradní 6, okres Blansko, PSČ 680 01. Akcionář má právo vyžádat si zaslání dokumentů, které jsou k dispozici k nahlédnutí, na jím udanou adresu, a to na své náklady a na své nebezpečí. 

 

 

Statutární ředitel společnosti
MP Holding, a.s.
Dominik Božek

 

 

 

 

 

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY
OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), které nabylo účinnosti 25. května 2018.

Kdo zpracovává Vaše údaje (správce osobních údajů)

MP Holding, a.s., IČ: 499 68 394
Hradní 638/6, 680 01 Boskovice, IČ: 499 68 394
zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka č. 5980


Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme (kategorie osobních údajů)

Zaměstnanci Správce
• Identifikační údaje – jedná se o všechny osobní údaje prostřednictvím kterých Odběratele jednoznačně identifikujeme; zejména se jedná o jméno a příjmení, včetně akademických titulů; adresa trvalého bydliště; datum narození; rodné číslo; číslo občanského průkazu (příp. číslo pasu);

• Kontaktní údaje – jedná se o všechny osobní údaje prostřednictvím kterých Vás můžeme kontaktovat; zejména se jedná o doručovací adresa; telefonní číslo; emailová adresa;

• Platební údaje – jedná se o všechny osobní údaje vztahují se k realizaci plateb, zejména: číslo bankovního účtu, identifikace banky, související transakční údaje;

• Údaje vztahující se k plnění smlouvy – jedná se o všechny osobní údaje vztahující se k plnění uzavřené smlouvy; zejména pak údaje o zdravotní pojišťovně; druh práce; výši mzdy a odměn a nenárokových složek mzdy; dosažené vzdělání a další vzdělávání; výsledek lékařských prohlídek, doklady o změněné pracovní schopnosti; rozhodnutí o přiznání důchodu; evidence výkazu práce, pracovní neschopnosti; úrazu pracovního a jiného; evidence služebních cest s užitím vlastního vozidla; údaje o rodinných příslušnících (jméno, příjmení, rodné číslo, příp. zaměstnavatel manžela/lky), na které zaměstnanec uplatňuje daňové zvýhodnění;

• Další údaje – jedná se zejména o státní příslušnost; výpis z Rejstříku trestů; výsledek vstupního pohovoru s psychologem; poskytování stravování a benefitů zaměstnancům; záznamy o plnění pracovních povinností a záznamy osobního hodnocení; údaje o nařízených exekucích nebo insolvenci; obrazové záznamy z kamerových systémů; údaje z GPS lokátorů umístěných ve služebních vozidlech


Uchazeči o zaměstnání
Správce zpracovává Vaše identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje o Vaší kvalifikaci (vzdělání, schopnosti a dovednosti, pracovní zkušenosti) a další údaje obsažené ve Vašem životopise či profilu požadovaném pro konkrétní pracovní pozici. Správce zpracovává zejména následující kategorie osobních údajů uchazečů: jméno a příjmení, včetně akademických titulů; adresa trvalého bydliště; datum narození; doručovací adresa; telefonní číslo; emailová adresa; dosažené vzdělání a další vzdělávání; předchozí zaměstnání (zaměstnavatel, profese, OD – DO); relevantní zkušenosti, dovednosti, znalosti ve vztahu k pracovnímu zařazení…

Dodavatelé zboží či služeb
• Identifikační údaje – jedná se o všechny osobní údaje prostřednictvím kterých Dodavatele jednoznačně identifikujeme; zejména se jedná o jméno a příjmení, včetně akademických titulů; adresa trvalého bydliště; adresa místa podnikání, doručovací adresa; IČ a DIČ; datum narození;
• Kontaktní údaje – jedná se o všechny osobní údaje prostřednictvím kterých Vás můžeme kontaktovat; zejména se jedná o doručovací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a další podobné informace;
• Platební údaje – jedná se o všechny osobní údaje vztahují se k realizaci plateb, zejména: číslo bankovního účtu, identifikace banky, DIČ, související transakční údaje;
• Údaje vztahující se k plnění smlouvy – jedná se o všechny osobní údaje vztahující se k plnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli;
• Další údaje – jedná se zejména o údaje o nařízených exekucích nebo insolvenci; obrazové záznamy z kamerových systémů apod.

Odběratelé zboží či služeb
• Identifikační údaje – jedná se o všechny osobní údaje prostřednictvím kterých Odběratele jednoznačně identifikujeme; zejména se jedná o jméno a příjmení, včetně akademických titulů; adresa trvalého bydliště; adresa místa podnikání, doručovací adresa; IČ a DIČ; datum narození;
• Kontaktní údaje – jedná se o všechny osobní údaje prostřednictvím kterých Vás můžeme kontaktovat; zejména se jedná o doručovací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a další podobné informace;
• Platební údaje – jedná se o všechny osobní údaje vztahují se k realizaci plateb, zejména: číslo bankovního účtu, identifikace banky, DIČ, související transakční údaje;
• Údaje vztahující se k plnění smlouvy – jedná se o všechny osobní údaje vztahující se k plnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli;
• Další údaje – jedná se zejména o údaje o nařízených exekucích nebo insolvenci; obrazové záznamy z kamerových systémů apod.

Kamerové záznamy
Obrazové záznamy z kamerových systémů umístěných v / na Budovách a prostorách ve vlastnictví Správce.


Jak tyto osobní údaje získáváme (zdroje osobních údajů)
Zpracováváme osobní údaje, které nám subjekt údajů poskytne v souvislosti s jednáním o uzavření smluvního či jiného právního vztahu a jeho průběhu. Dále údaje získáváme z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (např. insolvenční rejstřík, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí apod.). Obrazové záznamy získáváme z kamerových systémů umístěných v / na Budovách ve vlastnictví Správce.


Jak Vaše osobní údaje využíváme (účely zpracování osobních údajů)

Zaměstnanci Správce
Osobní údaje zpracováváme za účelem vedení komplexní zaměstnanecké a mzdové agendy vztahující se k výkonu sjednané pracovní činnosti, zejména pro účely účetní, daňové, sociálního zabezpečení, veřejného zdravotního pojištění, důchodového pojištění, důchodového připojištění a pro účely zúčtování daně z příjmu fyzických osob apod.

Uchazeči o zaměstnání
Osobní údaje zpracováváme za účelem oslovení uchazečů o zaměstnání a hodnocení uchazečů o zaměstnání v rámci náborového, výběrového a přijímacího řízení, a to na základě našeho oprávněného zájmu na rozšiřování a zkvalitňování zaměstnaneckých struktur.

Dodavatelé zboží či služeb
Osobní údaje zpracováváme za účelem
• vedení agendy Dodavatelů pro účely vedení účetní, daňové a právní agendy
• uplatňování nároků ze vzájemných závazkových vztahů

Odběratelé zboží či služeb
Osobní údaje zpracováváme za účelem
• vedení agendy Odběratelů pro účely vedení účetní, daňové a právní agendy
• uplatňování nároků ze vzájemných závazkových vztahů

Kamerové záznamy
Osobní údaje zpracováváme za účelem ochrany života a zdraví zaměstnanců, jakož i dalších osob v monitorovaných prostorách (návštěvníci, hosté apod.) a ochrany majetku Správce.


Na základě čeho zpracováváme Vaše osobní údaje (právní tituly zpracování osobních údajů)
Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů při výkonu své činnosti definované předmětem podnikání vymezeným v obchodním rejstříku (tj. zejména provoz empírového zámku Boskovice, provoz zříceniny hradu Boskovice, provoz Hotelu Pod zámkem s přilehlou restaurací)
Správce tedy zpracovává Vaše osobní údaje za následujícími účely:
• Uzavření a plnění smlouvy – máte-li tedy uzavřenu se Správcem smlouvu, jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v rozsahu nezbytném pro možnost jejího uzavření, plnění a případně vymáhání nároků z ní plynoucích pro Správce. Za tímto účelem dochází zejména ke zpracování osobních údajů Dodavatelů a Odběratelů zboží či služeb Správce;
• Plnění právní povinnosti – Správce vždy zpracovává osobní údaje v rozsahu stanoveném právními předpisy (zejména zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákon č. 48/1997 o veřejném zdravotním pojištění, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů apod.).
• Oprávněné zájmy Správce – Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány také v případech, kdy je určité zpracování oprávněným zájmem Správce a naopak nejsou takovým zpracováním nepříznivě dotčeny Vaše práva a svobody na ochranu soukromí; ke zpracování Vašich osobních údajů může docházet zejména za účelem zajišťování bezpečnosti osob a majetku nebo při ochraně a vymáhání práv Správce;
• Souhlas – Správce je oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje, pokud jste mu poskytli pro jejich zpracování za konkrétním účelem výslovný souhlas, a to po dobu trvání platnosti takového souhlasu nebo do odvolání takového souhlasu; ke zpracování Vašich osobních údajů na základě souhlasu dochází např. v rámci marketingových aktivit nebo monitoringu návštěvnosti webových stránek Správce.

 

Komu poskytujeme Vaše osobní údaje (příjemci osobních údajů)
Správce nepředává zpracovávané osobní údaje do třetí země ani mezinárodní organizaci.

U Správce zpracovávají osobní údaje pouze zaměstnanci a osoby spolupracující na základě občanskoprávních smluv. Správce předává zpracovávané osobní údaje dalším správcům nebo zpracovatelům pouze, pokud je to nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování, a to v souladu s odpovídajícím právním titulem pro zpracování osobních údajů (např. poskytovatelům poštovních a bankovních služeb, externím právním a ekonomickým poradcům, externím poskytovatelům IT řešení, exekutorům). Osobní údaje mohou být rovněž předány na základě právních předpisů příslušným orgánům veřejné moci (např. orgánům veřejné správy, finančním úřadům, soudům).


Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme

Správce zpracovává (uchovává) osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu jejich zpracování (zejména po dobu trvání smluvního vztahu), dále po dobu nezbytnou pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků a dále po dobu jejich povinného uchování dle právních předpisů (zejména zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákon č. 48/1997 o veřejném zdravotním pojištění, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě apod.). Osobní údaje zpracovávané na základě Vašeho souhlasu zpracováváme pouze po dobu, na kterou byl Váš souhlas udělen, příp. do odvolání Vašeho souhlasu.


Cookies
Cookies jsou textové soubory, které webové stránky Správce ukládají na Váš počítač nebo Vaše mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto webové stránky začnete využívat.

V případě, že máte ve Vašem prohlížeči povoleny cookies na výše uvedených webových stránkách, zpracovává Správce záznamy o Vašem chování na těchto webových stránkách za účelem jejich vylepšení a za marketingovými účely. Ukládání cookies lze zakázat v nastavení Vašeho prohlížeče. Zákazem cookies se však mohou pro Vás stát některé funkce výše uvedených webových stránek nedostupnými. Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich webů.

K analýze návštěvnosti webových stránek Správce a jejich vylepšení používá Správce službu Google Analytics poskytovanou společností Google, Inc. Služba Google Analytics používá soubory cookies. Jsou tak shromažďovány neosobní (anonymizované) údaje o uživatelích výše uvedených webových stránek. Informace vygenerované souborem cookie o užívání webové stránky jsou společností Google přeneseny a uloženy na serverech v USA.

Google, Inc. užívá tyto informace pro účely vyhodnocování užívání výše uvedených webových stránek a vytváření statistik. Google, Inc. může také přenést tyto anonymizované informace třetím stranám, a to v případě, že je to vyžadováno právním řádem nebo když tyto třetí strany zpracovávají uvedené informace jménem společnosti Google, Inc. Ta nespojuje IP adresu uživatelů webových stránek s jakýmikoli jinými daty a informacemi, která má k dispozici. Volbou v příslušném nastavení ve Vašem prohlížeči můžete odmítnout používání souborů cookies. Detailní informace o Google Analytics a ochraně osobních údajů při jejich používání naleznete na Google zásady ochrany osobních údajů.

V případě nesouhlasu s používáním cookies a údajů získaných prostřednictvím našich internetových stránek, které využívají technologie cookies pro účely uvedené výše, máte možnost:
a) zablokovat používání technologie cookies příslušným nastavením svého internetového prohlížeče nebo jiného počítačového programu (tj. nastavte svůj internetový prohlížeč nebo jiný počítačový program tak, aby blokoval, resp. zakazoval/nepovoloval, použití technologie cookies); nebo
b) můžete svůj souhlas i bezplatně odvolat, a to buď prostřednictvím zaslání emailu na adresu: info@mpholding.cz nebo dopisem na adresu Správce

 

Jak jsou mé osobní údaje zabezpečeny

Za účelem zajištění dodržování zásad zpracování osobních údajů byla přijata Interní směrnice Správce s názvem „Směrnice o ochraně osobních údajů“, přičemž na jejím základě byla u Správce implementována organizační a technická bezpečnostní opatření k ochraně zpracovávaných osobních údajů.

Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i procedurální kontrole. Za účelem ochrany dat máme nastavený bezpečnostní mechanismus zahrnující technická, organizační a personální opatření a stejnou úroveň ochrany požadujeme také od našich zpracovatelů. Všechna opatření pravidelně vyhodnocujeme a aktualizujeme.

V rámci těchto opatření jsou zejména všichni zaměstnanci a osoby spolupracující na základě občanskoprávních smluv vázáni povinností mlčenlivosti, přístup k osobním údajům je omezen pouze na ty osoby, které je potřebují k výkonu své pracovní činnosti, a zpracování je omezeno pouze pro účely výkonu pracovní činnosti.

 

Jaká všechna práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů

U Správce můžete uplatnit v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů za podmínek stanovených ve čl. 15 až 22 GDPR následující práva:

• Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které Správce zpracovává na základě jiného právního titulu než je souhlas, tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech.
• Právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům
V rámci práva na přístup k osobním údajům můžete získat následující informace: zda jsou Vaše osobní údaje Správcem zpracovávány, za jakým účelem a jaké osobní údaje jsou zpracovávány, zda jsou osobní údaje předávány jiným příjemcům, po jakou dobu jsou osobní údaje zpracovávány a informace o Vašich právech ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům. Současně máte možnost získání kopie Vašich zpracovávaných osobních údajů.
• Právo na opravu zpracovávaných osobních údajů
V rámci práva na opravu zpracovávaných osobních údajů se máte právo domáhat opravy nebo doplnění Vašich nesprávně nebo neúplně zpracovávaných osobních údajů.
• Právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů
O výmaz Vašich osobních údajů máte právo žádat v případě absence platného právního titulu Správce pro jejich zpracování. Naopak nemáte právo požadovat výmaz zpracovávaných osobních údajů po dobu jejich zákonného zpracování (např. na základě právního titulu plnění uzavřené smlouvy nebo plnění právní povinnosti). Jste vždy oprávněni požadovat výmaz zpracovávaných osobních údajů, pakliže je právním titulem Správce pro jejich zpracování Váš předchozí souhlas.
• Právo na omezení zpracování osobních údajů
Jste oprávněni žádat Správce o omezení rozsahu zpracování Vašich osobních údajů v následujících případech: (i) popíráte přesnost zpracovávaných osobních údajů – zpracování může být omezeno do doby rozhodnutí, (ii) zpracování je protiprávní, ale Vy požadujete pouze omezení zpracování, nikoliv úplný výmaz, (iii) Správce již osobní údaje potřebuje pouze pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků nebo (iv) jste vznesli námitku proti zpracování osobních údajů, a tato žádost nebyla dosud Správcem vypořádána.
• Právo na přenositelnost zpracovávaných osobních údajů
Jste oprávněni požadovat po Správci předání Vašich zpracovávaných osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a to za účelem jejich následného předání jinému správci. Případně máte právo žádat v technicky proveditelných případech jejich předání přímo jinému správci. Toto právo lze uplatnit pouze za podmínky, že je zpracování založeno na právním titulu plnění smlouvy nebo na Vašem souhlasu, a současně je v rámci Správce prováděno automatizovaně (prostřednictvím informačních systémů).
• Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
Právo vznést námitku jste oprávněni v případech, kdy je zpracování Vašich osobních údajů prováděno Správcem na základě právního titulu „oprávněné zájmy správce“ dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Správce není po podání námitek oprávněn Vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro jejich další zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo neprokáže nezbytnost jejich dalšího zpracování pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud se jedná o osobní údaje zpracovávané pro účely přímého marketingu, můžete vznést námitku kdykoliv a Správce již nebude osobní údaje pro tento účel dále zpracovávat.

Výše uvedená práva jste oprávněni uplatnit u Správce následujícími způsoby:
• žádostí v písemné listinné podobě (s úředně ověřeným podpisem) doručenou na adresu Správce; nebo
• žádostí v písemné elektronické podobě (e-mail s uznávaným el. podpisem) doručenou na e-mailovou adresu Správce nebo
• žádostí v písemné elektronické podobě (datová zpráva) doručenou do datové schránky Správce.


Podle právních předpisů (čl. 12 GDPR) je Správce povinen při vypořádání žádosti jednoznačně ztotožnit žadatele. V případě podání žádosti v jiné formě než výše požadované, budete Správcem vyzváni k jednoznačnému ztotožnění prostřednictvím předložení dokladu totožnosti nebo opakovaného podání žádosti s použitím jednoho ze shora požadovaných způsobů. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům

Stížnost proti zpracování osobních údajů
Pokud se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů Správcem došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů stanovených právními předpisy (GDPR), máte právo proti takovému zpracování podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

V Boskovicích dne 2.5.2018


MP Holding, a.s.

Hradní 6
680 01 Boskovice

Tel: +420 516 454 418
Fax: +420 516 454 605
Email: info@mpholding.cz
IČ: 49968394
DIČ: 49968394

MP Holding, spol. s r.o. - English MP Holding, spol. s r.o. - Deutsch MP Holding, spol. s r.o. - P?????? MP Holding, spol. s r.o. - Français MP Holding, spol. s r.o. - Espanol MP Holding, spol. s r.o. - Italiano MP Holding, spol. s r.o. - Slovensky MP Holding, spol. s r.o. - Polski